พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร

2.

ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตกรให้เข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง

 

 

      

 

  
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th