อัตรากำลัง

 

   

      

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

 

:

:

:

:

 

ายบุญเลิศ รอดเจริญ

เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง

08-9893-4938

-

 

 

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

 

 

นายสมเกียรติ อินมะณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

08-1851-1530

-

โคกพุทรา, ทางพระ

GAP

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

นางพิมพ์ณภา กิจสุคุนณรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

08-9680-6485

 

-

-

 

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

:

:

:

:

:

 

นายสุรชัย มีทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

09-2264-8204

-

รำมะสัก,คำหยาด

ภัยธรรมชาติ,ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

นางสาวกัลยา หอมหวล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

08-9168-9701

budokan55@hotmail.com

ยางช้าย, บ่อแร่

รอ., งานข้าว, MRCF

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

:

:

:

:

:

 

-

-

-

-

-

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวววรรณา  อินทร์ศวร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

08-1815-8721

insuan111@gmail.com

สามง่าม, อ่างแก้ว, โพธิ์รังนก, บางพลับ

พืชฤดูแล้ง

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวธัญรัศม์  อินมุด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

08-9082-6719

supapron1998@hotmail.com

บางระกำ, อินทประมูล, หนองแม่ไก่

อกม., Smart Farmer, โรงเรียนชาวนา

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

 

:

:

:

:

:

 

นายอานันท์ เจิมมงคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

09-2585-2127

Choemmongkon_anan@hotmail.com

บางเจ้าฉ่า, องครักษ์

Zoning

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

รับผิดชอบตำบล

 

:

:

:

:

:

 

นางสาวญาณี  ทองฟู

เจ้าพนักงานธุรการ

08-0425-5192

Kob_Yanee@hotmail.com

-

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail

 

 

:

:

:

:

 

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตสามารถ

คนงาน (จ้างเหมาบริการ)

09-7978-6895

-

 

 

 

  
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th