การจัดการความรู้ (KM)
 
ปี 2560
  องค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (นางพิมพ์นภา กิจสุคุณรัตน์)
   
การเลี้ยงกบ (Blue Frog) เพื่อจำหน่าย
   
       
ปี 2558
   
 
ö
การทำนาลดต้นทุน (เกษตรกรต้นแบบ)
 
ö
การบริหารจัดการโรงเรียนเกษตรกรทำนา อำเภอโพธิ์ทอง
     
       
ปี 2557
  องค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 
ö
วิธีนักส่งเสริม (นายมนัส แช่มเฉย)
  การใช้ MRCF ในการทำงาน
 
ö
MRCF การลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอโพธิ์ทอง
   
       
ปี 2556  
   
 
ö
การลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
     
       
ปี 2555
     
 
ö
การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง
 
ö
การส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว
     
       
ปี 2554  
  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ö
น้ำสกัดชีวภาพ
 
ö
สารสกัดบอระเพ็ด
 
ö
สารสกัดสะเดา
 
ö
น้ำยาทรัพย์ไพศาล
 
ö
ปุ๋ยนมวัว
 
ö
ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง
     
     
     
     
     
     
     
     
  Food safety
 
ö
เทคนิคการป้องกันผลมะปรางลาย
 
ö
วิธีทำให้มะปรางติดผลดี
 
ö
การเพาะเห็ด
     
     
     
     
 
       
ปี 2553
  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ö
ปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
 
ö
การใช้มูลสุกรเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
 
ö
การกระตุ้นการงอกในเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
  น้ำส้มควันแกลบไล่หนู
  วิสาหกิจชุมชน
 
ö
การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยการวิเคราะห์ SWOT
     
     
     
  Food safety
 
ö
การปลูกชะอมปลอดสารพิษ
 
ö
การดูแลก้อนเห็ดฤดูร้อนและกระตุ้นให้เห็ดออกดอกช่วงร้อน
 
ö
การทำเห็ดขอนปลอดภัยและได้มาตรฐาน
     
 
       
ปี 2552
  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ö
การลดต้นทุนการผลิตชะอม
 
ö
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 
ö
การทำไร่นาสวนผสม
     
  วิสาหกิจชุมชน
 
ö
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
 
ö
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นกล้วย
 
ö
ตุ๊กตาการบูร
 
ö
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกลุ่ม วสช.
   
     
     
     
     
 
       

 

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th