ตำบลบางเจ้าฉ่า
 

ประวัติความเป็นมา

          ตำบลบางเจ้าฉ่า เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านได้เคยร่วม กับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจัน สู้รบกับทหารพม่า ณ บ้านบางระจัน โดยมี นายฉ่า เป็นผู้นำ  นายฉ่านั้น พื้นเพเป็นคนสีบัวทอง ภายหลังการสู้รบยุติลงแล้ว "นายฉ่า" จึงได้ นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือน เป็นที่อยู่ อาศัยถาวรขึ้น ในชุมชนด้านทิศตะวันตกของลุ่มแม่น้ำน้อย แต่เดิมเรียกว่า "บ้านสร้างสามเรือน" เพราะ   เริ่มแรก มีบ้านเพียงสองสามหลังเท่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งเป็นที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีชื่อว่า "บางเจ้าฉ่า" เพราะนำชื่อของ นายฉ่ามาตั้งเป็นชื่อ ซึ่งนายฉ่านั้นเป็นทั้งผู้นำและเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

Histry of Tumbon Bangchaocha

          Tumbon Bangchaocha has been found since the Ayutthaya Period, the inhabitants in co-ordination with the poeple from Visetchaichan and Bangrajan. led by Nai Cha, had fought with Burmese soldiers at the Bangrajan Village. After the fighting ended, Nai Cha who was born at Sri Bouthong village, persuaded the villagers to settle down on the  west side of Noi River. The original village was called "Ban Sang Sam Ruen" as, there were only three houses in the  village in the first section. The land's fertilty is suitable to settle down. At persent, the villange is called Bangchacha,    which derived from Nai Cha who founded the village and led the people to settle down.


          ตำบลบางเจ้าฉ่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ผลิตเครื่องจักสาน  จะมีประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในแต่ละปีจำนวนมาก  ตำบลบางเจ้าฉ่าจึงได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง

       ในปี พ.ศ. 2541 กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า ได้ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก เครื่องจักสานทุกชนิดของหมู่บ้านและเป็นสถานที่รวบรวมเครื่องจักสานนานาชนิดที่ผลิตจากไม้ไผ่  เพื่อศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรง อยู่ต่อไป ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวทั่วไปมีการเข้ามาเที่ยวชม ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ และนักศึกษาจำนวนมาก 

p
pp

ปี พ.ศ. 2542 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้คัดเลือกหมู่บ้าน บางเจ้าฉ่าเป็นหนึ่งในยี่สิบหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว  โดยได้คัดเลือก จากผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น  ได้มีการสนับสนุนสร้างอาคาร ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว


ปี พ.ศ. 2545
  หมู่บ้านบางเจ้าฉ่าได้สนับสนุนให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด  อ่างทองโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัด   อ่างทอง


ปี พ.ศ. 2546
  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมเกษตรให้หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง  ครบวงจร  จึงได้เกิดกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆขึ้นหลายกิจกรรม ได้แก่ รถอีแต๋นทัวร์ ์เกษตร การแสดงด้านวัฒนธรรม สวนไม้ผลพื้นบ้าน บ้านพักโฮมสเตย์ ครัวชุมชน


   จุดเด่น

         บ้านบางเจ้าฉ่าเริ่มดำเนินการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมตั้งปี 2546  โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร  กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การนั่ง “รถอีแต๋นทัวร์” ชมวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำน้อย  ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล  ชมวิธีการผลิต เครื่องจักสานไม้ไผ่  ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล OTOP ยอดเยี่ยม  บริเวณศูนย์กลางของหมู่บ้านยังมี    ีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่สำหรับให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป  รวมถึง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในหมู่บ้าน  นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ เช่น ต้นยางยักษ์ 2 ต้น บริเวณวัดยางทอง  สันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี  ถัดมาคือ “วัดไชโยวรวิหาร” ที่มีการจำลองรูปหล่อสมเด็จโตวัดระฆังฯและ “วัดขุนอินท-ประมูล”  ซึ่งมีพระนอนสมัยสุโขทัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ 


     โปรแกรมการท่องเที่ยว  

นักท่องเที่ยวเดินทางถึงศูนย์ต้อนรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่บ้านบางเจ้าฉ่า ชิมขนมไทยและดื่มน้ำสมุนไพรให้ชื่นใจ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ที่จัดแสดงเรื่องราวของไผ่ และวิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน
นั่งรถอีแต๋น ชมทัศนียภาพและวิ๔ีชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย ควบคู่กับการจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
เยี่ยมชมสวนและชิมผลไม้ตามฤดูกาล มะยงชิด (กุมภาพันธ์ - มีนาคม) กระท้อนหวาน (พฤษภาคม - กรกฎาคม)
t
เดินทางไป วัดไชโยวรวิหาร นมัสการพระมหาพุทธพิมพ์และรูปหล่อพระพุฒาจารย์โต ที่สวยงาม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
แวะชิมสมุนไพรแช่อิ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชโย
พักรับประทานอาหารกลางวันด้วยผัดไทยอร่อยที่ศูนย์อาหาร เดินชมสวนสมุนไพรไทย เพื่อพักผ่อนคลายอริยาบท
ก่อนออกจากหมู่บ้านบางเจ้าฉ่า แวะเยี่ยมศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมที่ได้รวบรวม ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และหวาย หลากหลายรูปแบบฝีมือระดับส่งออก ตลอดจน สินค้าแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทุกอำเภอ
ร

  อัตราค่าบริการ

                  หมู่บ้านบางเจ้าฉ่า มีบ้านพักโฮมสเตย์ 10 หลัง มีทั้งเรือนไทยและเรือนตึก สามารถรับนักท่องเที่ยว พักค้างได้ประมาณ 100 คน           
อัตราค่าที่พัก 100 บาท/คน  
  อาหารเช้า 30  บาท/คน  
  อาหารกลางวัน 50   บาท/คน  
  อาหารเย็น 50 บาท/คน  
  (ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
ค่าเช่าเต็นท์ 100  บาท/หลัง (นอนได้ 2 - 4 คน)  
ค่าเช่ารถอีแต๋นนำเที่ยว อย่างเดียวในหมู่บ้าน 100  บาท/คัน  
ค่าเช่าจักรยาน 30   บาท/คัน  
ค่าเช่าเรือแจว นั่งได้ 8 คน 300  บาท/ลำ  
ผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 200 - 300  บาท/วัน/คณะ(คน)  

ที่ตั้ง
          หมู่ 8 บ้านบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  14120
          โทรศัพท์  0-3564-4319

การเดินทาง
         เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวบนถนนโพธิ์ทอง - ท่าช้าง หรือรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ - ชัยนาท (สาย 8) มีรถผ่านตลอดวัน

 

 

  
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th