กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

 

ที่
ชื่อกลุ่ม
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ที่ตั้ง
จำนวน
สมาชิก
ประธานกลุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์
ประเภทกิจการ
ชนิดสินค้า
เลขที่
หมู่ที่
ตำบล
1
สตรีแปรรูปเศษไม้สักบ้านทางพระ
เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์
      กระเช้ากล้วยไม้, รางต้นไม้, 
                  รั้วประดับไม้
27/3
1
ทางพระ
28
นางฉวี  ปิ่นมณีวงศ์
  035-601-023,  08-3109-9586
2
หัตถกรรมสตรี  หมู่ 2 ต.ทางพระ
การผลิตพืช
ผลไม้, กล้วย
39/1
2
ทางพระ
23
นางชม้อย ขำประภา
08-0019-8579
3
แม่บ้านเกษตรกรสายใยรักบ้านทางพระ
การแปรรูปอาหาร, ผลิตพืช
ผลไม้เชื่อม,  ทำนา ทำสวน
1
3
ทางพระ
15
นางภิญโญ  พึ่งกัน  
  035-643-128,   08-4161-4563
4
ศูนย์สาธิตการตลาดหมู่ 5,6 ต.ทางพระ
ร้านค้าชุมชน
เครื่องอุปโภค บริโภค
20
6
ทางพระ
50
นางสมหมาย ทองมั่น
5
ไผ่หวานบ้านทางพระ
การแปรรูปอาหาร, ผลิตพืช
ไผ่หวาน, หน่อไม้ดอง, หน่อไม้แห้ง
156/1
8
ทางพระ
8
นางวัชรี  ปลื้มทรัพย์  
08-6136-3273
6
กลุ่มสตรีบ้านไร่  หมู่ 8
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เสื้อผ้า
8
8
ทางพระ
11
นางสาวสมบัติ   บุญดวง  
08-5058-9442
7
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแม่ไก่
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า
9
5
หนองแม่ไก่
15
นางมาลัย   กิ่งไทรย์  
08-5171-8077
8
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
ผลิตปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ, น้ำส้มควันไม้
1/2
6
หนองแม่ไก่
22
นางชูศรี  งามเสงี่ยม  
08-9820-6607
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แชมพูสระผม
สิ้นค้าอื่นๆ
น้ำยาล้างจาน
9
กลุ่มขนมไทยบ้านหัวทองดี แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร
ขนมไทย
51/1
6
หนองแม่ไก่
15
นางสมบุญ  ก๋ง.ฉิน
08-9809-6538
10
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคำหยาด
เครื่องจักสาน
กระเช้าของขวัญ
76
1
คำหยาด
28
นางวันเพ็ญ  แก้วกำเนิด
08-2494-6759
11
บ้านหนองสามไกรรวมใจ
เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์
กระเช้ากล้วยไม้
9
5
คำหยาด
10
นางประจวบ  เปรมโปรย 
08-6126-0235
12
กลุ่มรำมะสักพัฒนา
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร
พริกเครื่องแกง เช่น แกงเผ็ด แกงส้ม แกงเขียวหวาน
78
2
รำมะสัก
11
นางน้ำค้าง เจริญพร
08-9872-9651
13
กลุ่มยางตะทอง
สินค้าอื่นๆ
ไบโอดีเซล
61
4
รำมะสัก
22
นางวาสนา  ตับไหว  
08-9414-6053
14
บ้านโพธิ์เอนตำบลรำมะสัก
การผลิตพืช
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
145
5
รำมะสัก
17
นายบุญส่ง  ประสานทรัพย์  
08-7118-5089
15
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แชมพู, ยาหม่อง, ขี้ผึ้งสมุนไพร, น้ำมันนวดตัว
136
5
รำมะสัก
22
นางสงัด   พรมเมศ
035-645-134
  08-9504-6339
สุขภาพ
อบตัว, นวดแผนไทย
ผลิตปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยน้ำ, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ
16
กลุ่มทำผัก-ข่า  หมู่ที่ 9 บ้านม่วงคัน
การผลิตพืช
ปลูกข่า
172
9
รำมะสัก
19
นางประทุม  จี่มุข  
08-3155-7476
17
พันธุ์ข้าวชุมชนและชีวภาพบ้านยางโทน
การผลิตพืช
พันธุ์ข้าว, ปลูกข่า
1
10
รำมะสัก
17
นายลำจวน  ศรีวงษ์  
08-4142-9087
ปัจจัยการผลิต
น้ำหมักชีวภาพ
18
กลุ่มส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
หมู่ 12 ลานตะแบก
ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
98/1
12
รำมะสัก
30
นายสม  ล้ำเลิศ  
08-9242-6340
19
กลุ่มอาชีพสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบ่อแร่ จำกัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แชมพู, ครีมนวดผม
40/1
1
บ่อแร่
20
นางโสฬส  เชื้อเมืองพาน  
08-7112-4633
ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์
สินค้าอื่นๆ
น้ำยาล้างจาน
20
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านโพธิ์รังนก
เครื่องจักสาน
กระเป๋า, กล่องทิชชู, แจกัน
36/1
1
โพธิ์รังนก
12
นางเตือนใจ  แอลโทเซล  
08-1733-2952
21
กลุ่มปลูกชะอมสร้างชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์,น้ำหมักชีวภาพ
21
3
โพธิ์รังนก
25
นายสำอางค์  เพชรสุนทร  
08-6124-5825
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลาส้ม, หมูส้ม, ขนมกง, ทองหยอด, ฝอยทอง
22
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์
149
3
โพธิ์รังนก
57
นางอารมย์  ศิริบุตร  
035-601-078 
ของชำร่วย/ที่ระลึก
ผัก/ผลไม้เทียม ตุ๊กตาการบูร
08-1852-9218
23
กลุ่มสร้างเสริมรายได้ หมู่ 2 ตำบลยางช้าย
ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์, สารชีวภาพ
117
2
ยางช้าย
98
นายฉลวย  สถิตย์พงศ์
08-4381-5733
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ร้านค้าชุมชน
สินค้าอุปโภค บริโภค
24
กลุ่มจักสานงิ้วราย
เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์
เฟอร์นิเจอร์จากหวาย
1
8
ยางช้าย
46
นางสมหมาย  เขียวแก้ว  
08-1208-4614
เครื่องจักสาน
ผักตบชวา
25
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านดอน
เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์
รางต้นไม้จากไม้จริง กระเช้ากล้วยไม้ กระถางต้นไม้
18/2
8
ยางช้าย
17
นางสำราญ  อ่อนละมูล  
08-9050-6864
26
ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก
เครื่องจักสาน
กระเป๋า ตะกร้า กล่องใส่ของ จากเส้นพลาสติก
68
8
ยางช้าย
15
นายสมจิตร  ไชยศิลา
08-9456-1670
27
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสามัคคี
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ขนมไทยพื้นบ้าน ข้าวเหนียวแดง เม็ดขนุน ฝอยทอง
14
8
ยางช้าย
12
นางสมนึก  ทองระเริง  
  035-643-216    08-5923-6904
28
กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรยางช้าย หมู่ 9
ปัจจัยการผลิต
น้ำหมักชีวภาพ
2
9
ยางช้าย
30
นายเสฏฐวุฒิ เพชรประสม
08-9809-9650
สินค้าอื่นๆ
น้ำยาล้างจาน,น้ำยาซักผ้า, แปรรูปข้าวเปลือก
29
ชมรมผู้เลี้ยงไก่เนื้อจังหวัดอ่างทอง
การผลิตปศุสัตว์
ไก่เนื้อ
81/1
7
อินทประมูล
15
นายรัฐวุฒิ เรืองนิพนธ์กิจ
(นายสัญญา สวลีผล)
08-9223-2310
30
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
การผลิตพืช
เห็ดขอน, ปุ๋ยหมัก
3
1
อินทประมูล
10
นายดุสิต  มั่นใจกล้า
08-1296-8228
ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์
31
กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทประมูล
การผลิตสัตว์
การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ
80
7
อินทประมูล
15
นายทองแรม ศิลวัตร
08-7919-981
32
กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรชีวภาพปลอดภัยสารพิษ
บ้านคลองข่อย
ปัจจัยการผลิต
  ปุ๋ยหมัก,น้ำหมักชีวภาพ,สมุนไพร, น้ำส้ม
47
1
บางระกำ
7
นายเฉลิม  นาคยรรยงค์
08-1294-1359
33
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางระกำ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ขนุนอบกรอบ, กล้วยอบสมุนไพร, ทองม้วนรสผลไม้, ขนมเป๊ะ, โมจิ
1
3
บางระกำ
16
นางสาวเพ็ญพิมล  มีพร้อม  
08-6032-6181
34
กลุ่มสมุนไพรไม้โบราณบางระกำ
การผลิตพืช
ต้นสมุนไพรต่างๆ,ว่าน สมุนไพรและเครื่องเทศ
25
3
บางระกำ
16
นายขรรค์ชัย  โตดี  
08-0018-6699
35
จักสานบ้านวังถ้ำ
เครื่องจักสาน
กระเป๋าสตรี,กระจาด,ตะกร้า,กระบุง จากไม้ไผ่
42/1
4
บางระกำ
18
นางมณฑา  เดชบำรุง  
035-644-052, 035-644-052
36
กลุ่มแม่บ้านลาดสำเภาพัฒนา
ปัจจัยการผลิต
น้ำส้มควันไม้, ปุ๋ยอินทรีย์
31
7
บางระกำ
27
นายบำรุง  บุญประสงค์  
08-9537-6756
สินค้าอื่นๆ
น้ำยาล้างจาน,น้ำยาซักผ้า
37
แปรรูปปลาบ้านโคกพุทรา
แปรรูปผลิตภัณฑ์
ปลาบด ปลาส้ม แหนมปลา
14
1
โคกพุทรา
15
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
08-7411-8209
38
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกพุทรา
สินค้าอื่นๆ
ข้าวซ้อมมือ
47
2
โคกพุทรา
19
นางแหวน บุญประสพ  
  035-640-378    08-1365-0163
39
กลุ่มจักสานหวายบ้านช้าง
เครื่องจักสาน
ตะกร้า กระเช้าของขวัญ
54
7
โคกพุทรา
13
นายมงคล  แก้วเขียว  
08-4134-2375
40
กลุ่มจักสานหวายบ้านห้วยลิงตก
เครื่องจักสาน
ตะกร้าหวาย , เปลผ้าอ้อม , ตะกร้าใส่เสื้อผ้า
29
7
อ่างแก้ว
12
นางสาวจุฑาทิพ  ยอดแก้ว  
035-640-865
41
จักสานลายศิลป์
เครื่องจักสาน
กระเป๋าหนีบ, กระเป๋าถือ
48/4
7
อ่างแก้ว
11
น.ส.ประทุมทิพย์  คล้ายมาลี  
08-7663-3631
42
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางพลับ
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า,กระดาษสา
35
3
บางพลับ
20
นางบุบผา  อินคำนึง  
08-6613-9481
43
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเจ้าฉ่า
การแปรรูปอาหาร
ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบสมุนไพร
65
1
บางเจ้าฉ่า
15
นางปราณี  จันทรวิจิตร
  035-640-540  08-1292-4253
44
ศิริรัศมิ์หัตถศิลป์บางเจ้าฉ่า
เครื่องจักสาน
กระเป๋าสตรีจากไม้ไผ่ กระบุง กระจาด ตะกร้า หีบ
57
2
บางเจ้าฉ่า
8
นางสาวสิรีรัศมิ์ สิงหรัญ  
08-9221-3264
45
กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ 4 
การแปรรูปอาหาร
น้ำพริกเผา, ปลาร้าสับ, น้ำพริกแกงเผ็ด, ทองหยอด , เม็ดขนุน , ฝอยทอง , หม้อแกง
88
4
บางเจ้าฉ่า
9
นางสีนวล  สว่างศรี
08-6101-8388
46
กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
เครื่องจักสาน
กระเป๋า,ตะกร้า,กระบุง,กะจาด หีบใส่ของ
45
6
บางเจ้าฉ่า
7
นางมาลี  เรืองงาม  
  035-644-086,  08-4340-5640 
47
อาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ลูกประคบ ไม้นวด ยาหม่อง น้ำมันสมุนไพร
4/1
6
บางเจ้าฉ่า
11
นางสมบัติ  ปรีชากูลย์  
08-6052-1237
สุขภาพ
นวดตัว,ฝ่าเท้า,นวดน้ำมัน, อบตัว,ขัดผิว
48
ธนาคารข้าวพระราชทานตำบลบางเจ้าฉ่า
ข้าวพันธุ์ดี
79
7
บางเจ้าฉ่า
13
นางสาวเฉลา  เจริญศิลป์  
08-7116-8172
49
จักสาน หมู่ 7 บางเจ้าฉ่า
เครื่องจักสาน
กระบุง กระเป๋า หมอน จากหวายและไม้ไผ่
33
7
บางเจ้าฉ่า
12
นางนพพา  กาจปาน  
08-1792-0732
50
ศูนย์กลางเพื่อการท่องเที่ยวบางเจ้าฉ่า
ท่องเที่ยว
โฮมสเต , อีแต๋น , ครัวชุมชน , ศูนย์การเรียนรู้แผนช
77
8
บางเจ้าฉ่า
12
นายพรชัย  บุญรื่น
035-644-091,  08-9243-7690
51
สานศิลป์บางเจ้าฉ่า
เครื่องจักสาน
       ตะกร้า กระจาด กระบุง
         กล่องใส่ของจากไม้ไผ่   
77
8
บางเจ้าฉ่า
7
นายพรชัย  บุญรื่น
08-9243-7690
52
กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
เครื่องจักสาน
กระเป๋าสตรี,กระบุง,กระจาด, ตะกร้า,หีบใส่เสื้อผ้า
42/1
8
บางเจ้าฉ่า
16
นางพนัชกร  จิตรักษ์  
08-9090-1167
53
กลุ่มอาชีพจักสาน
เครื่องจักสาน
กระเป๋าสตรี,กระบุง,กระจาด, ตะกร้า,หีบใส่เสื้อผ้า
43
8
บางเจ้าฉ่า
17
นางโสภี  บำรุงศิลป์  
08-1947-2631
54
กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลบางเจ้าฉ่า
เครื่องจักสาน
กระเป๋าสตรี,กระบุง,กระจาด, ตะกร้า, จากไม้ไผ่ ปานน้ำ
10
8
บางเจ้าฉ่า
10
นางเรณู  ทองงาม  
035-644-473,  08-1851-5659
55
สายฝนลายศิลป์บางเจ้าฉ่า
เครื่องจักสาน
กระเป๋าสตรีจากไม้ไผ่ กระบุง กระจาด ตะกร้า
36
8
บางเจ้าฉ่า
11
นางสายฝน  ทองงาม  
08-1853-4598
56
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์
ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้ประดิษฐ์
58
1
องครักษ์
38
นางวรรณกร  นาคโชติ  
08-1991-2290
57
องครักษ์ใบโอดีเซล
สินค้าอื่นๆ
ไบโอดีเซล
36
2
องครักษ์
58
นางบังอร ธัญญานนท์
  08-4023-4935
58
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพตำบลองครักษ์
ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์, น้ำหมักชีวภาพ
44
4
องครักษ์
24
นางสมจิตร ขำศิริ  
08-7116-5524
59
ชิ้นส่วนศาลพระภูมิ ม.4 องครักษ์
เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์
ชิ้นส่วนศาลพระภูมิ
77
4
องครักษ์
22
นายชูศักดิ์  ทองหล่อ  
08-7936-5329
60
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหงษ์
เครื่องดื่ม
น้ำดื่ม
48/1
5
องครักษ์
16
นางชูกลิ่น  จิตรแสวง
 
08-1927-3158,  035-644-141
61
กลุ่มสมุนไพรและส่งเสริมอาชีพบ้านหงษ์
แปรรูป, เสื้อผ้า
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเสื้อผ้า
62/1
5
องครักษ์
15
นางมุกดา  โตเต็ม
08-6134-1576
62
บ้านประตูดิน หมู่ 7
เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์
ชิ้นส่วนศาลพระภูมิ
87/6
7
องครักษ์
15
นายอภินันท์  ดอกไม้งาม
(นายสมพร อมิธิดา : ผญ.)
08-9902-8831

        


 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th