สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
นายบุญเลิศ รอดเจริญ
เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง


 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 วิสาหกิจชุมชน
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 อาสาสมัครเกษตร
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 ทะเบียนเกษตรกร
 การจัดการความรู้ (KM)
MRCF
 แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน


การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหิจชุมชน ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียน
ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียน
ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ASEAN


 

 

รู้ทันเกษตร


 เกษตรพอเพียง
 ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
 เกษตรพลิกฟื้นชาติ
 ก้าวทันเทคโนโลยี เกษตรซิตี้ดอทคอม
 วารสารเคหการเกษตรยุค IT
 เกษตรออนไลน์
 ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 


  •ไทยรัฐ
  • มติชน
  • ข่าวสด
  • เดลินิวส์
  • คมชัดลึก
  • สยามรัฐ
  • ผู้จัดการ
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
Nation
บ้านเมือง
สยามกีฬา
บางกอก โพสต์

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
TPBS
Nation
News24
NBT

ข่าวและกิจกรรม

มีนาคม 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว คร้ังที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง นำสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชน วัดศีลขันธาราม เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ระยะที่ 3 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลองครักษ และรุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลโพธิ์รังนก...อ่านต่อ
กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด...อ่านต่อ
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาด ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโพธิ์รังนก...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง นำเกษตรกรเข้าร่วมงานรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดขุนดินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง (เห็ด) ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน...อ่านต่อ
มกราคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง (พืชผัก) ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน ... อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดกระบวนการเรียนรู้ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตข้าว...อ่านต่อ
มื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน เรื่องการปลูกดาวเรือง...อ่านต่อ
มื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน เรื่องการปลูกข้าวโพด...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน เรื่องการปลูกถั่วเขียว ...อ่านต่อ
ธันวาคม 2558
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกษตรกรที่ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรทำนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3 ก) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 แก่ยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ...อ่านต่อ
พฤศจิกายน 2558
นายธำรง สุจิตตกุล ปลัดอำเภออาวุโส ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 เมื่อวันที่ 27 และ 30 พฤศจิกายน 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร อำเภอโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด ...อ่านต่อ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จัดเวทีชุมชุนตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ของอำเภอ  โพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2558 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ว ระดับอำเภอ อำเภอโพธิ์ทอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอโพธิ์ทอง โดยมีนายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานในการประชุม ...อ่านต่อ
ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง เข้ารับรางวัลการประกวดการลดต้นทุนการผลิตข้าว (หว่านข้าว 5 กก./ไร่) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการเตรียมชุมชนสำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 ตำบลคำหยาด หนองแม่ไก่ ทางพระ บางเจ้าฉ่า บางระกำ บางพลับ โพธิ์รังนก สามง่าม องครักษ์ อ่างแก้ว บ่อแร่ อินทประมูล และตำบลโคกพุทรา ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการเตรียมชุมชนสำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 ตำบลยางช้าย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ วัดศรีกุญชร และตำบลรำมะสัก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลรำมะสัก ...อ่านต่อ
นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอโพธิ์ทอง ...อ่านต่อ
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมเสนอขอการรับรอง GAP ข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ...อ่านต่อ
**ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช**  
*ประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2559 ข่าวที่ 1  
**ประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2559 ข่าวที่ 2  
***ประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2559 ข่าวที่ 3  

 

**แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2560 - 2564**

 
*แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  

**แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2560 - 2564**

 
**แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  

 

อ่านข่าวทั้งหมด หน้า 1 2 3 4 5

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 ขอให้ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03) ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559
ประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสง.) หรือขึ้นทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.sme.go.th
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พันธ์ กข 31 กข 47 และ กข 49 จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 19 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง) สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ที่มีการสั่งซื้อเมล็ดพันะู์ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง จะได้รับส่วนลด ร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย คงเหลือราคากิโลกรัมละ 18.05 บาท ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทองขอให้เกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก โดยมีลักษณะการเข้าทำลายคือ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบและยอดอ่อนของพืชผัก ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่ว ช่วงนี้ เป็นฤดูกาลของการแทงช่อดอกของมะม่วง ซึ่งมีแมลงศัตรูมะม่วงมาทำลายช่อดอก ผลอ่อน หรือ ผลแก่ เช่น หนอนผีเสื้อกัดกินผล หนอนผีเสื้อเจาะผล แมลงวันทอง เพลี้ยไฟ ที่สำคัญคือ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  เกษตรกร  ต้องเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายช่อดอก ...อ่านต่อ
สำนักชลประทาานที่ 12 ประกาศหยุดการส่่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 และจะเริ่มฤดูการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชนาปีภายในเดือนพฤษภาคม 2557 จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเพื่อมิให้เสี่ยงต่อการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง
เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ขอเตือนให้เกษตรเฝ้าระวังและสำรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาด มีข้อแนะนำในการป้องกันและกำจัด ดังรายละเอียด และคำแนะนำการใช้สารเคมี

 

 

update: 3 April, 2017

 

 


Link ระบบสารสนเทศ


ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
ระบบ ศ.02
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร(รต.)
รายงานการระบาดศัตรูพืช
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร

 

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

Link หน่วยงานในกระทรวงฯ

 

 


ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ ผัก ผลไม้เทียม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
โพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง

 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์
บ้านองครักษ์
58 ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง

 

กระเป๋าผ้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
หนองแม่ไก่
9 ม.5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง
 

กระเช้า ตะกร้าหวาย
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
คำหยาด
76 ม.1 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
 

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ขนมทองม้วน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางระกำ
1 ม. 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th