สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
นายบุญเลิศ รอดเจริญ
เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง


 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 วิสาหกิจชุมชน
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 อาสาสมัครเกษตร
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 ทะเบียนเกษตรกร
 การจัดการความรู้ (KM)
MRCF

 

 

 

ASEAN


 

 

รู้ทันเกษตร


 เกษตรพอเพียง
 ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
 เกษตรพลิกฟื้นชาติ
 ก้าวทันเทคโนโลยี เกษตรซิตี้ดอทคอม
 วารสารเคหการเกษตรยุค IT
 เกษตรออนไลน์
 ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 


  •ไทยรัฐ
  • มติชน
  • ข่าวสด
  • เดลินิวส์
  • คมชัดลึก
  • สยามรัฐ
  • ผู้จัดการ
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
Nation
บ้านเมือง
สยามกีฬา
บางกอก โพสต์

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
TPBS
Nation
News24
NBT

ภาพข่าวกิจกรรม

มีนาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ...อ่านต่อ
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนชาวนา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ...อ่านต่อ
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ...อ่านต่อ
นายกนกสิน ธาราพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำรวจสถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ...อ่านต่อ
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ....อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เมื่่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ...อ่านต่อ
กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวธัญรัศมิ์ อินมุด นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สุ่มตรวจแปลง เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2556/57 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดประชุม DM เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง นำเกษตรกรตำบลรำมะสัก เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายต้นแบบโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตพอพียง ปี 2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง นำเกษตรกรเข้าอบรมหลักสูตร "สารชีวภัณฑ์ ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต" ในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ...อ่านต่อ
มกราคม 2557
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง และนายธนกฤต ชมพูนุช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง นำทีมนายกิตติศักดิ์ จันทสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการระบาด สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมสำรวจพื้นที่แปลงนาเพื่อเลือกพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ ...อ่านต่อ
นายชูชีพ นาคสัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ...อ่านต่อ
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกันปรับปรุงแปลงกระท้อน ณ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ...อ่านต่อ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เตือนการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทองขอให้เกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก โดยมีลักษณะการเข้าทำลายคือ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบและยอดอ่อนของพืชผัก ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่ว ช่วงนี้ เป็นฤดูกาลของการแทงช่อดอกของมะม่วง ซึ่งมีแมลงศัตรูมะม่วงมาทำลายช่อดอก ผลอ่อน หรือ ผลแก่ เช่น หนอนผีเสื้อกัดกินผล หนอนผีเสื้อเจาะผล แมลงวันทอง เพลี้ยไฟ ที่สำคัญคือ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  เกษตรกร  ต้องเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายช่อดอก ...อ่านต่อ
สำนักชลประทาานที่ 12 ประกาศหยุดการส่่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 และจะเริ่มฤดูการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชนาปีภายในเดือนพฤษภาคม 2557 จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเพื่อมิให้เสี่ยงต่อการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 ขอให้ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03) ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557
เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ขอเตือนให้เกษตรเฝ้าระวังและสำรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาด มีข้อแนะนำในการป้องกันและกำจัด ดังรายละเอียด และคำแนะนำการใช้สารเคมี

 

 

update: 23 June, 2014

 

 


Link ระบบสารสนเทศ


ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
ระบบ ศ.02
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร(รต.)
รายงานการระบาดศัตรูพืช
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร

 

 

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

Link หน่วยงานในกระทรวงฯ

 

 


ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ ผัก ผลไม้เทียม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
โพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง

 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์
บ้านองครักษ์
58 ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง

 

กระเป๋าผ้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
หนองแม่ไก่
9 ม.5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง
 

กระเช้า ตะกร้าหวาย
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
คำหยาด
76 ม.1 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
 

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ขนมทองม้วน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางระกำ
1 ม. 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th