สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
นายบุญเลิศ รอดเจริญ
เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง


 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 วิสาหกิจชุมชน
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 อาสาสมัครเกษตร
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 ทะเบียนเกษตรกร
 การจัดการความรู้ (KM)
MRCF
 แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

 

 

ASEAN


 

 

รู้ทันเกษตร


 เกษตรพอเพียง
 ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
 เกษตรพลิกฟื้นชาติ
 ก้าวทันเทคโนโลยี เกษตรซิตี้ดอทคอม
 วารสารเคหการเกษตรยุค IT
 เกษตรออนไลน์
 ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 


  •ไทยรัฐ
  • มติชน
  • ข่าวสด
  • เดลินิวส์
  • คมชัดลึก
  • สยามรัฐ
  • ผู้จัดการ
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
Nation
บ้านเมือง
สยามกีฬา
บางกอก โพสต์

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
TPBS
Nation
News24
NBT

ข่าวและกิจกรรม

กันยายน 2557
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโพธิ์ทอง จัดอบรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ ปี 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ...อ่านต่อ
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ออกตรวจเยี่ยมแปลงปลูก วัดแปลง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ...อ่านต่อ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงนาลดต้นทุน ร่วมตรวจสอบการการเกี่ยวข้าวแปลงนาลดต้นทุนการผลิตข้าว ตำบลคำหยาด ...อ่านต่อ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงนาลดต้นทุน ร่วมตรวจสอบการการเกี่ยวข้าวแปลงนาลดต้นทุนการผลิตข้าว ตำบลยางช้าย ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่หน่วยรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าว เข้าตรวจเพื่อรับรองแปลง ครั้งที่ 1 ...อ่านต่อ
สิงหาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกันทำปุ๋ยหมัก ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2557/58 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ...อ่านต่อ
วิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและบูรณาการถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ...อ่านต่อ
Young Smart Farmer อำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ...อ่านต่อ
กรกฎาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ...อ่านต่อ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมเวทีเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น Smart Farmer ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ...อ่านต่อ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด มาตัดสินการประกวดบ้านนายพรรษา จันทร์หอม หมู่ที่ 4 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมตรวจประเมิน Primary GMP เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมสัญจรบ้านสมาชิก Young Smart Farmer เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านนายอำนาจ ศรีบัวทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
มิถุนายน 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมสมาชิกโครงการศูนย์บริการวิชาการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ วัดโพธิ์เกรียบ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ...อ่านต่อ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงนาลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจสอบแปลงนาประกวด ตำบลคำหยาด และตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ...อ่านต่อ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนข้าวพันธุ์ดี บ้านทองครึม ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ...อ่านต่อ
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตกร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ...อ่านต่อ
พฤษภาคม 2557

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสามง่าม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ...อ่านต่อ

นางสาวกัลยา หอมหวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงนาลดต้นทุนเเป็นการเบื้องต้นก่อนการหว่านข้าว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ...อ่านต่อ
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เปิดการอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ...อ่านต่อ
กลุ่มสตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ...อ่านต่อ
เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดแปลงลดต้นทุนการผลิตข้าว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ...อ่านต่อ
เมษายน 2557
ชุมชนบ้านไร่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ...อ่านต่อ
เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมอบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ...อ่านต่อ
นายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดประชุม DM เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ...อ่านต่อ
   
อ่านข่าวทั้งหมด หน้า 1 2

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พันธ์ กข 31 กข 47 และ กข 49 จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 19 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง) สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ที่มีการสั่งซื้อเมล็ดพันะู์ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง จะได้รับส่วนลด ร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย คงเหลือราคากิโลกรัมละ 18.05 บาท ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทองขอให้เกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก โดยมีลักษณะการเข้าทำลายคือ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบและยอดอ่อนของพืชผัก ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่ว ช่วงนี้ เป็นฤดูกาลของการแทงช่อดอกของมะม่วง ซึ่งมีแมลงศัตรูมะม่วงมาทำลายช่อดอก ผลอ่อน หรือ ผลแก่ เช่น หนอนผีเสื้อกัดกินผล หนอนผีเสื้อเจาะผล แมลงวันทอง เพลี้ยไฟ ที่สำคัญคือ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  เกษตรกร  ต้องเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายช่อดอก ...อ่านต่อ
สำนักชลประทาานที่ 12 ประกาศหยุดการส่่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 และจะเริ่มฤดูการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชนาปีภายในเดือนพฤษภาคม 2557 จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเพื่อมิให้เสี่ยงต่อการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 ขอให้ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03) ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557
เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ขอเตือนให้เกษตรเฝ้าระวังและสำรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาด มีข้อแนะนำในการป้องกันและกำจัด ดังรายละเอียด และคำแนะนำการใช้สารเคมี

 

 

update: 1 November, 2014

 

 


Link ระบบสารสนเทศ


ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
ระบบ ศ.02
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร(รต.)
รายงานการระบาดศัตรูพืช
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร

 

 

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

Link หน่วยงานในกระทรวงฯ

 

 


ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ ผัก ผลไม้เทียม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
โพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง

 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์
บ้านองครักษ์
58 ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง

 

กระเป๋าผ้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
หนองแม่ไก่
9 ม.5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง
 

กระเช้า ตะกร้าหวาย
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
คำหยาด
76 ม.1 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
 

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ขนมทองม้วน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางระกำ
1 ม. 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th