สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
นายบุญเลิศ รอดเจริญ
เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง


 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 สายใยรักแห่งครอบครัว
 วิสาหกิจชุมชน
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 อาสาสมัครเกษตร
    อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
 ทะเบียนเกษตรกร
 การจัดการความรู้ (KM)
MRCF
 แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

 

 

ASEAN


 

 

รู้ทันเกษตร


 เกษตรพอเพียง
 ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
 เกษตรพลิกฟื้นชาติ
 ก้าวทันเทคโนโลยี เกษตรซิตี้ดอทคอม
 วารสารเคหการเกษตรยุค IT
 เกษตรออนไลน์
 ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 


  •ไทยรัฐ
  • มติชน
  • ข่าวสด
  • เดลินิวส์
  • คมชัดลึก
  • สยามรัฐ
  • ผู้จัดการ
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
Nation
บ้านเมือง
สยามกีฬา
บางกอก โพสต์

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
TPBS
Nation
News24
NBT

ข่าวและกิจกรรม

มีนาคม 2558
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบนิเวศและการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา แก่ยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรม "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำหยาด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ...อ่านต่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ...อ่านต่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดยางทอง เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Farmer ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ...อ่านต่อ
เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวดในงาน "ของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ปี 2558" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ...อ่านต่อ
กุมภาพันธ์ 2558
เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลรำมะสัก เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร ครั้งที่ 2 กิจกรรมการผลิตผักปลอดภัย (พืชผักและสมุนไพร) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ...อ่านต่อ
เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ...อ่านต่อ
เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลรำมะสัก เข้าร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร กิจกรรมการผลิตผักปลอดภัย (พืชผักและสมุนไพร) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ...อ่านต่อ
นายอำนาจ ศรีบัวทอง เกษตรกรตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดทำนาลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ...อ่านต่อ
สมาชิกโรงเรียนเกษตรกรทำนา อำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิกโรงเรียนเกษตรกรทำนา คร้้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
มกราคม 2558
นางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกัลยาหอมหวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจกเมล็ดพันธุ์ผักแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมการปลูกถั่วเขียว ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และ 23 มกราคม 2558 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 หลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรกรอำเภอโพธิ์ทอง จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
ธันวาคม 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ตามโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลคำหยาด ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ว ปี 2557/58 หลักสูตรการผลิตสารชีวินทรีย์อย่างง่าย เมื่อวันที่ 15, 16 และ 26 ธันวาคม 2557 ...อ่านต่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดยางทองเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ...อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จัดประชุมบูรณาการวางแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ...อ่านต่อ
พฤศจิกายน 2557
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปอาหารแม่สมบัติ ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ...อ่านต่อ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธฺ์ทอง เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒานาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
โรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง หว่านข้าวแปลงนาสาธิต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 พื้นที่ 4 ไร่ อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ...อ่านต่อ
อำเภอโพธิ์ทอง ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 อำเภอโพธิ์ทอง เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ณ หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด ...อ่านต่อ
ตุลาคม 2557
เกษตรกรโรงเรียนชาวนา อำเภอโพธิ์ทอง เข้าร่วมงานเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตและพิธีปิด  การอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา ณ โรงเรียนชาวนาตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง และนางสาวปิยวรรณ บุญทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
โรงเรียนเกษตรกรทำนา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เปิดการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงสีช้าวชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ได้นำไม้ผลไม้ยืนต้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  มอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดม่วงคัน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ...อ่านต่อ
นายบุญเลิศ รอดเจริญ เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ประชุมชี้แจงการเปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา แก่เกษตกรตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ...อ่านต่อ
   
อ่านข่าวทั้งหมด หน้า 1 2 3

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสง.) หรือขึ้นทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.sme.go.th
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พันธ์ กข 31 กข 47 และ กข 49 จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 19 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง) สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ที่มีการสั่งซื้อเมล็ดพันะู์ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง จะได้รับส่วนลด ร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย คงเหลือราคากิโลกรัมละ 18.05 บาท ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทองขอให้เกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อนในพืชผัก โดยมีลักษณะการเข้าทำลายคือ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบและยอดอ่อนของพืชผัก ...อ่านต่อ
เตือนการระบาดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่ว ช่วงนี้ เป็นฤดูกาลของการแทงช่อดอกของมะม่วง ซึ่งมีแมลงศัตรูมะม่วงมาทำลายช่อดอก ผลอ่อน หรือ ผลแก่ เช่น หนอนผีเสื้อกัดกินผล หนอนผีเสื้อเจาะผล แมลงวันทอง เพลี้ยไฟ ที่สำคัญคือ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  เกษตรกร  ต้องเฝ้าระวังเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายช่อดอก ...อ่านต่อ
สำนักชลประทาานที่ 12 ประกาศหยุดการส่่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/57 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 และจะเริ่มฤดูการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชนาปีภายในเดือนพฤษภาคม 2557 จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเพื่อมิให้เสี่ยงต่อการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 ขอให้ วิสาหกิจชุมชน ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03) ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558
เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ขอเตือนให้เกษตรเฝ้าระวังและสำรวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาด มีข้อแนะนำในการป้องกันและกำจัด ดังรายละเอียด และคำแนะนำการใช้สารเคมี

 

 

update: 28 July, 2015

 

 


Link ระบบสารสนเทศ


ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.)
ระบบ ศ.02
ระบบสารสนเทศการผลิตด้านเกษตร(รต.)
รายงานการระบาดศัตรูพืช
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบจัดการคุณภาพพืช GAP
โครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร

 

 

Link สำนักงานเกษตรอำเภอ

Link หน่วยงานในกระทรวงฯ

 

 


ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
วิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ ผัก ผลไม้เทียม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
โพธิ์รังนกสามัคคี
149 ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง

 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรำมะสัก
136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง
 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์
บ้านองครักษ์
58 ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง

 

กระเป๋าผ้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
หนองแม่ไก่
9 ม.5 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง
 

กระเช้า ตะกร้าหวาย
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
คำหยาด
76 ม.1 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
 

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางเจ้าฉ่า
65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง
 

ขนมทองม้วน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางระกำ
1 ม. 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-691445  โทรสาร 035-691445
E-mail : pongthong@doae.go.th